Rejestratorka medyczna ze specjalizacją sekretarka medyczna – kurs semestralny

Kurs Kelner 18-19.06.2021
11 czerwca 2021
Kurs Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – start 25 czerwiec!
14 czerwca 2021

Rejestratorka medyczna ze specjalizacją sekretarka medyczna – kurs semestralny

 

 

Jakie zadania realizuje rejestratorka medyczna?

Na rynku zdrowia swoją działalność rozpoczyna coraz więcej gabinetów medycznych i prywatnych gabinetów lekarskich, przez co coraz częściej pojawiają się z ogłoszenia dotyczące pracy dla rejestratorki medycznej. Jest to osoba, która pełni bardzo ważną rolę w placówkach zdrowia, wspiera sprawną organizację i stanowi swego rodzaju łącznik pomiędzy pacjentami a specjalistami. Powinna posiadać wysoki poziom kultury osobistej, wiedzę z zakresu praw i obowiązków pacjenta, regulacji prawnych i zasad prowadzenia dokumentacji.

Cechy i umiejętności osoby mającej pierwszy kontakt z pacjentami

Punkt rejestracji jest najczęściej miejscem, w którym dochodzi do pierwszego spotkania
pacjenta z placówką medyczną. Dlatego właśnie od rejestratorki i jej organizacji zależy sprawne działanie ośrodka. Z tego względu poza wiedzą i znajomością systematyki pracy osobę pracującą na tym stanowisku powinny wyróżniać również: staranność, cierpliwość empatyczne podejście i umiejętność sprawnej komunikacji z osobami z różnych grup wiekowych. Ważną umiejętnością jest również asertywność (jest to umiejętność, a nie cecha, więc można się jej nauczyć). Pozwala ona uniknąć lub zminimalizować trudności pojawiające się w czasie rozmowy z roszczeniowymi pacjentami, wyznaczać granice i reagować bez nadmiernego zaangażowania emocjonalnego. W wypracowaniu odpowiednich zachowań pomaga znajomość schematów zachowań, znajomość strategii działania pomocnych w konkretnych sytuacjach (np. technika zdartej płyty) i praktyka. Opanowanie czy rozwijanie tej umiejętności pozwala lepiej się komunikować nie tylko na gruncie pracy zawodowej, ale również w życiu prywatnym.

Na czym polega praca rejestratorki medycznej?

Zawód oraz kwalifikacje rejestratorki medycznej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 8 września 2017 r. (Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681). Z kolei baza wytycznych charakterystycznych dla tego zawodu została zawarta w Krajowym Standardzie Kompetencji Zawodowych Rejestratorki Medycznej.

Podstawowym obowiązkiem recepcjonistki jest prowadzenie zapisów do lekarzy świadczących usługi medyczne. Rejestracja jest pierwszym punktem styku pacjenta z palcówką i szansą na zdobycie informacji, dlatego aby skutecznie wykonywać swoje zadania, rejestratorka powinna znać odpowiedzi na pytania dotyczące:

  • rodzajów świadczeń (badań, zabiegów, konsultacji) dostępnych w placówce
  • terminów oczekiwania na wizytę
  • dokumentów i skierowań potrzebnych do umówienia wizyty
  • miejsc, w których istnieje możliwość wykonania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych (np. USG, RTG czy badań laboratoryjnych)
  • zasad udostępniania dokumentacji medycznej
  • organizacji pracy przychodni

Rejestratorka medyczna może zajmować się również m.in. prowadzeniem listy obecności i ewidencji czasu pracy personelu medycznego, przygotowaniem okresowych sprawozdań statystycznych i finansowych.

Dokumentacja medyczna i archiwizacja

Do obowiązków rejestratorki medycznej należy także prowadzenie, gromadzenie, segregowanie i archiwizacja dokumentacji medycznej pacjentów objętych opieką przychodni.
Dokumentacja medyczna (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych, wyniki badań) może być prowadzona w postaci elektronicznej lub papierowej. Jest to cenne źródło informacji o sposobie postępowania z pacjentami. Pozwala zachować ciągłość leczenia w momencie przenoszenia pacjenta do innej placówki lub kontynuacji leczenia pod okiem nowego specjalisty (może być udostępniona innym zakładom lub lekarzom). Bywa również wykorzystywana jako dowód w sprawach cywilnych i karnych, prowadzonych w związku z podejrzeniem popełnienia błędu medycznego. Dlatego też znajomość zasad prowadzenia dokumentacji medycznej jest tak istotna. Poza ogólnymi wytycznymi takimi jak obowiązek “czytelnego” prowadzenia dokumentacji należy znać również szereg zasad technicznych. Wśród nich znajdują się instrukcje dotyczące zagadnień tj. chronologiczny porządek wpisów, sposób korygowania błędnie wprowadzonych informacji (wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty) czy konieczność sporządzenia kopii lub odpisu w razie wydawania oryginalnych dokumentów.

Systemy wspierające obsługę placówek medycznych

Ważnym atutem podnoszącym atrakcyjność kandydata na ryku pracy oraz ułatwiającym wykonywanie obowiązków służbowych jest znajomość systemów służących do obsługi przychodni i gabinetów lekarskich. Jednym z nich jest program mMedica, który przyspiesza i wspomaga proces obsługi pacjenta oraz tworzenia dokumentacji medycznej. Swoją popularność zawdzięcza szeregowi funkcji, do których należą m.in.: pełne rozliczanie i komunikacja z NFZ (w tym automatyczne przesyłanie i odbieranie danych i obsługa korekt), gromadzenie niezbędnych danych pacjenta, pobieranie statusu ubezpieczenia z systemu eWUŚ czy tworzenie struktury organizacyjnej i zarządzanie personelem medycznym.
W czasie kursów Rejestratorka Medyczna oraz Rejestratorka medyczna ze specjalizacją Sekretarka medyczna dowiesz się jak wykonywać praktyczne zadania tj. ustalanie wizyt, rejestracja nowego pacjenta czy konfiguracja programu.

Chcesz zdobyć nowe umiejętności podnoszące Twoją atrakcyjność na rynku pracy? Zapisz się na kurs, w czasie którego przyswoisz najważniejsze informacje m.in. z zakresu organizacji pracy rejestracji, dokumentacji medycznej, kalkulacji usług medycznych czy pracy w programie mMedica. Otrzymasz również praktyczne porady i poznasz opisy faktycznych zdarzeń, na które możesz natrafić w czasie swojej pracy. Zapraszamy!