Asystentka stomatologiczna z GWARANCJĄ STAŻU

Specjalista ds kadr – stawiamy na zawodowców
31 lipca 2017
Eureka Policealna Szkoła Zawodowa zaprasza do kształcenia w najbardziej prestiżowych zawodach w Polsce
8 sierpnia 2017

Asystentka stomatologiczna z GWARANCJĄ STAŻU

Program zajęć został tak skonstruowany, aby słuchacze zdobyli przede wszystkim praktyczne umiejętności pozwalające na zatrudnienie w zawodzie asystentki stomatologicznej.

Zajęcia prowadzone są w pracowni stomatologicznej przez nauczycieli praktyków.

Zapewniamy pomoc w realizacji praktyki zawodowej z perspektywami
staży i stałego zatrudnienia

Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym (godziny zajęć dające możliwość podjęcia nauki osobom pracującym).

Nauczymy Cię:

1) przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
2) asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
3) przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania
na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii;
4) wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej
z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Absolwenci kierunku asystentka stomatologiczna otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Z.15 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy, prawo wykonywania zawodu, suplement w języku obcym.

Więcej informacji uzyskasz w siedzibie Szkoły lub dzwoniąc: 17 307 00 30, 31

Dołącz do nas!