fbpx Kurs kadry i płace Rzeszów - Kursy Administracyjno-Księgowe
KURSY FOTOGRAFICZNE i MULTIMEDIALNE
4 stycznia 2017
KURSY SPECJALISTYCZNE
4 stycznia 2017

KURSY ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWE

Coaching w biznesie

Kurs realizowany w wymiarze 16 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– czym jest coaching?
– metodologie coachingowe
– techniki coachingu
– osobiste kompetencje coacha
– praktyczne ćwiczenia umiejętnego prowadzenia rozmów coachingowych

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Zarządzanie finansami

Kurs realizowany w wymiarze 28 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:
– wprowadzenie do zarządzania finansami
– analiza sprawozdania finansowego
– wskaźniki finansowe w zarządzaniu finansami
– realizacja projektów inwestycyjnych
– rola dotacji Unii Europejskiej w procesie inwestycyjnym

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Obsługa kasy fiskalnej, terminala

Kurs realizowany w wymiarze 7 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

-Towaroznawstwo
-Budowa i montaż kas fiskalnych
-Obsługa kas fiskalnych
-Obsługa terminala

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Account Manager

Kurs realizowany w wymiarze 28 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– wizerunek w kontaktach handlowych
– motywacja w sprzedaży
– profilowanie klienta
– budowanie relacji z klientem
– język korzyści i wartości dla klienta

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Event Manager

 

Kurs realizowany w wymiarze 28 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia

– rodzaje Eventów i ich specyfika
– charakterystyka zawodu event manager
– oczekiwania klientów – jak im sprostać
– prawne aspekty organizacji eventów
– współpraca z podwykonawcami
– aspekty psychologiczne udanego eventu
– przygotowanie oferty eventowej
– realizacja eventu – jak wdrożyć koncepcję w życie

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Gastro Manager

Kurs realizowany w wymiarze 28 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia
– cele, funkcje i zadania managera
– komunikacja z personelem
– organizacja pracy sali i baru
– prawo pracy i elementy księgowości
– prowadzenie obiektu gastronomicznego
– sztuka sommelierska
– sprzedaż

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

IT Manager

Kurs realizowany w wymiarze 28 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia
– systemy informatyczne
– język oprogramowania
– zarządzanie kapitałem ludzkim
– planowanie budżetu
– umiejętności numeryczne i analityczne.

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Sales Manager

Kurs realizowany w wymiarze 28 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:
– motywacja personelu sprzedażowego
– elementy komunikacji
– proces sprzedaży
– negocjacje
– relacje w sprzedaży

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

 

Rachunkowość i finanse

Kurs realizowany w wymiarze 40 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • 1. REGULACJE PRAWNE – UOR
  – POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W JEDNOSTCE GOSPODARCZEJ
  – WYMOGI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
  – ORGANIZACJA KONTROLI I OBIEG DOKUMENTÓW W JEDNOSTCE
  – PRZYGOTOWANIE JEDNOSTKI DO INWENTARYZACJI2. WYCENA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ – UWZGLĘDNIENIEM SKUTKÓW PODATKOWYCH
  – USTALANIE WARTOŚCI BILANSOWYCH
  – UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW – WYCENA, UJMOWANIE, PREZENTACJA
  – KALKULACJA I EWIDENCJA ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH- PREZENTACJA INFORMACJI O UTRACIE WARTOŚCI AKTYWÓW3. AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ,Z UWZGLĘDNIENIEM SKUTKÓW PODATKOWYCH
  – INSTRUMENTY FINANSOWE I ICH PREZENTACJA W SPRAWOZDANIU
  – WYCENA PASYWÓW NA DZIEŃ BILANSOWY4. KAPITAŁY I FUNDUSZE WŁASNE – Z UWZGLĘDNIENIEM SKUTKÓW PODATKOWYCH

  5. ZOBOWIĄZANIA , FUNDUSZE SPECJALNE , ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

  6. POZOSTAŁE WYBRANE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA W TYM LEASING, KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE

  7. ETYKA I WARTOŚCI ZAWODOWE

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Administrator nieruchomości

Kurs realizowany w wymiarze 28 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • dodatki mieszkaniowe
 • rozliczenia mediów
 • pozyskiwanie nieruchomości do zarządzania

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Kurs pracownik administracyjno - biurowy

Kurs realizowany w wymiarze 28 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • technika biurowa
 • obsługa urządzeń biurowych
 • podstawy prawa administracyjnego
 • redagowanie list, pism,
 • Sporządzanie dokumentacji, zarządzanie dokumentami, archiwizacja dokumentów

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Controlling i rachunkowość zarządcza

Kurs realizowany w wymiarze 40 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– rachunkowość zarządcza

– Controlling strategiczny i operatywny

– zadania i cele controllingu

– modele rachunków kosztów w rachunkowości zarządczej

– koszty stałe i koszty zmienne

– budżet : funkcje, cele, bazy

– podejście procesowe w rachunkowości zarządczej

– projektowanie procesów zarządczych według modelu SIPOC

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Profesjonalny biznesplan

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

Program kursu obejmuje zagadnienia:

– Od pomysłu do planu

– Elementy biznesplanu

– Analiza rynku i konkurencji

– Analiza finansowa przedsięwzięcia

– Opisowa część biznesplanu

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Zakładanie działalności gospodarczej

Kurs realizowany w wymiarze 25 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– Jak szukać dobrych pomysłów

– Elementy biznesplanu

– Finansowe formy wsparcia działalności gospodarczej

– Wybór formy organizacyjno – prawnej przedsiębiorstwa

– Rejestracja firmy – krok po kroku

– Marketing w przedsiębiorstwie – czyli co będzie oferowane i sprzedawane na rynku, po jakiej cenie,     za pomocą jakich narzędzi promocji i jak oferta produktu dociera do klienta

– Rozliczenie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Symfonia - książka przychodów i rozchodów

Kurs realizowany w wymiarze 40 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– Zakładanie nowej firmy oraz tworzenie i modyfikowanie planu kont

– Wprowadzanie oraz księgowanie dokumentów księgowych

– Tworzenie dokumentów własnych i przelewów

– Tworzenie i uzupełnianie kartotek

– Tworzenie i rejestrowanie raportów VAT

– Zasady rozliczeń (VAT, ZUS, PIT-4, CIT-2)

– Rejestrowanie danych o kontrahentach i stanie rozrachunków z nimi

– Kontrola rozrachunków z pracownikami i urzędami, okresy rozrachunkowe

– Sporządzanie bilansu i rachunków zysków i strat, ustalenie wyniku finansowego

– Tworzenie zestawień i raportów na dowolny dzień lub za dowolny okres, tworzenie kopii bezpieczeństwa

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Płatnik

Realizowany w cyklu 25 godzinnym

Kurs realizowany w wymiarze 25 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– Rejestracja firmy

– Zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia w ZUS

– Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

– Korekty dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych

– Tworzenie raportów dla ubezpieczonego RMUA

– Tworzenie własnej bazy danych i tworzenie wzorców dla nowej firmy, likwidacja firmy

– Eksport danych do płatnika

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Kurs księgowości I i II stopnia

Kurs księgowości I stopnia

Kurs realizowany w wymiarze 40 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– Podstawowe zasady rachunkowości

– Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych

– Środki pieniężne i rachunki bankowe

– Obrót towarowy i materiałowy

– Rozrachunki z dostawcami

– Wynagrodzenia

– Środki trwałe, ewidencja wartości niematerialnych i prawnych

– Podatek od towarów i usług VAT

Kurs księgowości II stopnia

 

Kurs realizowany w wymiarze 40 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– Bilans

– Pojęcie i kalsyfikacja kosztów

– Rozliczanie międzyokresowe kosztów

– Ewidencja kosztów pracy

– Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem

– Wynik finansowy

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Kadry, płace, ubezpieczenia społeczne

 

Kurs realizowany w wymiarze 40 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

* Elementy prawa pracy

* System wynagrodzeń

* Dokumentacja płacowo-kadrowa

* System ubezpieczeń społecznych

* Obsługa programu kadrowo-płacowego

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Sekretarka - asystentka

 

Kurs realizowany w wymiarze 28 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

* Organizacja pracy biurowej

* Podstawy prawa administracyjnego

* Technika biurowa

* Etyka zawodu

* Sprawozdawczość statystyczna

* Savoir – vivre

* Wizaż i stylizacja

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Obsługa kas fiskalnych z elementami obsługi klienta

 

Kurs realizowany w wymiarze 20 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

* Elementy prawa

* Dokumentacja handlowa

* Towaroznawstwo

* Obsługa klienta

* Budowa i montaż kas fiskalnych

* Obsługa kas fiskalnych

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Prawo pracy, zarządzanie personelem

Kurs realizowany w wymiarze 40 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • psychologia biznesu
 • komunikacja interpersonalna
 • prawo pracy dla kadry menedżerskiej
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • encyklopedia prawa

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Przedstawiciel handlowy

Kurs realizowany w wymiarze 28 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Przedstawiciel handlowy - rola i obowiązki
 • Warsztat pracy przedstawiciela
 • Komunikacja werbalna w sprzedaży
 • Komunikacja niewerbalna w sprzedaży
 • Poszukiwanie klientów 
 • Typologia klientów. Sposoby na „trudnego klienta"
 • Wizyta handlowa
 • Techniki sprzedaży
 • Negocjacje

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Kursy administracyjno księgowe, kursy kadry i płace, profesjonalny kurs księgowości w Szkole Eureka – konkretny zawód w przyszłości

Z nami zdobędziesz wymaganą wiedzę i posiądziesz potrzebne umiejętności z zakresu zarządzania finansami, rachunkowości i finansów, kadr i płac czy księgowości. Na odpowiednim kursie dowiesz się jak zakładać działalność gospodarczą, tworzyć biznesplan, obsługiwać kasę fiskalną czy zarządzać personelem. Już dziś sprawdź ofertę i wybierz kurs dla siebie:

 • Kurs kadr,
 • Kurs płac,
 • Kurs rachunkowości,
 • Kurs zarządzania finansami,

Jesteś zadowolony z kursu, zdobyłeś potrzebną wiedzę i umiejętności? Chcesz dalej poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe? Sprawdź także inne  interesujące kursy z oferty szkoły Eureka – Nowoczesna Edukacja dla każdego.