KURSY KOMPUTEROWE
4 stycznia 2017
KURS URODY
4 stycznia 2017

KURSY MEDYCZNE

Asystentka stomatologiczna

Kurs realizowany w wymiarze 60 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– procedury sanitarno-epidemiologiczne obowiązujące w gabinecie stomatologicznym
– administracja w stomatologii
– komunikacja w gabinecie stomatologicznym
– profilaktyka próchnicy – procedury
– wybielanie zębów – metody
– rodzaje i zastosowanie koferdamu
– podstawowa pomoc lekarzowi dentyście
– pomoc lekarzowi dentyście – podstawowe informacje

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Zarządzanie jakością w ZOZ i NZOZ

 

Kurs realizowany w wymiarze 40 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:
– wprowadzenie do tematyki zarządzania jakością w służbie zdrowia
– podstawy zarządzania jakością w ZOZ i NZOZ
– zarządzanie placówką medyczną w oparciu o wymagania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008
– problemy związane z wprowadzeniem standardów proponowane przez Centrum Monitorowania Jakości – jednostkę akredytacyjną Ministerstwa Zdrowia
– omówienie zaleceń Rady Unii Europejskiej z dnia 9 czerwca 2009 w sprawie bezpieczeństwa pacjentów
– metody ulepszenia procesu zarządzania bezpieczeństwem pacjentów
– orientacja na ciągłe doskonalenie się organizacji i pracowników
– dostosowanie procesów wewnętrznych do oczekiwań stawianych przez otoczenie rynkowe
– monitorowanie poziomu satysfakcji i zadowolenia pacjenta
– struktura odpowiedzialności w systemie zarządzania jakością
– problemy związane z wdrażaniem systemu

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Wypalenie zawodowe u lekarzy i pielęgniarek

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– Podstawy teoretyczne- przyczyny powstawania wypalenia zawodowego
– Rozpoznawanie symptomu wypalenia zawodowego
– Etapy wypalenia zawodowego
– Diagnoza osobistych obszarów wypalenia zawodowego
– Źródła wypalenia zawodowego
– Zapobieganie wypaleniu zawodowemu – dostosowanie strategii działań do osoby
– Stres jako czynnik zaburzający równowagę psychiczną
– Sposoby radzenia sobie ze stresem
– Rozwijanie indywidualnej odporności na stres
– Elementy treningu relaksacyjnego
– Zmiana nastawień-zakotwiczenie w pozytywnym myśleniu

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Promocja i profilaktyka zdrowia

 

Kurs realizowany w wymiarze 16 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

Program kursu:
– Promocja zdrowia a profilaktyka zdrowia
– Ogólnopolskie programy promocji zdrowia
– Zachowania zdrowotne i czynniki kształtujące stan zdrowia
– Style życia
– Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w systemie opieki zdrowotnej
– Metody kształtowania zachowań zdrowotnych
– Zagrożenia zdrowotne i promocja zdrowia w chorobach przewlekłych
– Działania na rzecz zdrowia a edukacja zdrowotna
– Styl życia a edukacja zdrowotna

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Działania zapobiegające szerzeniu się zagrożenia i chorób zakaźnych

 

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:
– Udział chorób zakaźnych w ogólnej chorobowości
– Etiologia chorób zakaźnych
– Rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych
– Zapobieganie chorobom zakaźnym

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Wpływ komunikacji na jakość opieki pielęgniarskiej

 

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– Elementy komunikacji interpersonalnej
– Zasady komunikacji interpersonalnej
– Przykłady rozmów między pielęgniarką i pacjentem
– Systemy reprezentacji sensorycznej
– Użycie przekazu do wywierania wpływu na innych
– Dobra komunikacja i zła komunikacja
– Umiejętność przekazu informacji dotyczącej procesu leczenia
– Mowa ciała

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Aspekty prawne w zawodzie pielęgniarki i położnej

 

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:
– Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011r .
– Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r.
– Kodeks Etyki dla pielęgniarek ICN.
* Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujący od dnia 9 grudnia 2003 r. (przyjęty uchwałą nr 9 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych).
– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej /Dz.U.Nr 112 poz. 654/.
– Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 29.10.2003r w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
– Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia11.05.2004r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek lub położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 r.
– Samo – zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej.
– Stanowisko Departamentu Pielęgniarek i Położnych dotyczące możliwości przystąpienia do kształcenia podyplomowego przez pielęgniarkę / położną udzielającą świadczeń w ramach wolontariatu.
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Opiekun seniora

 

Kurs realizowany w wymiarze 28 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • podstawy gerontologii
 • podstawy psychopatologii
 • etyka zawodu
 • promocja zdrowia i profilaktyka
 • pierwsza pomoc przedlekarska

 

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Rejestratorka medyczna

Kurs realizowany w wymiarze 28 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 

 • Organizacja pracy rejestracji
 • Dokumentacja usług zdrowotnych
 • Sprawozdawczość statystyczna i finansowa
 • Kalkulacja usług medycznych
 • Technika biurowa
 • Etyka zawodu
 • Praca w programie mMedica

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Pierwsza pomoc przedlekarska

 

Kurs realizowany w wymiarze 6 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

Działania podczas wypadków komunikacyjnych:

 • działania podczas wypadku komunikacyjnego,
 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
 • określenia mechanizmu urazu,
 • segregacji poszkodowanych,
 • wezwania Straży Pożarnej,
 • zabezpieczenie agresywnych krwawień,
 • przekazaniu wiarygodnych informacji dyspozytorowi
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
 • oparzeń,
 • złamań.

Działania podczas zaostrzenia chorób:

 • Szybkiego rozpoznania stanu poszkodowanego
 • komunikacji z poszkodowanym,
 • braku oddechu u poszkodowanego dorosłego,
 • postępowania podczas napadu epilepsji,
 • postępowania podczas zasłabnięć,
 • postępowania podczas duszności i bólu klatki piersiowej,
 • postępowania podczas cukrzycy,
 • odpowiedniego ułożenia.

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Pierwsza pomoc dla rodziców i opiekunów dziecka

 

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Zasady bezpieczeństwa związane z niesieniem pomocy dzieciom
 • Postępowanie podczas utraty przytomności
 • Podstawowe zabiegi ratujące życie – algorytm postępowania BLS
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i niemowląt
 • Postępowanie w przypadku wstrząsu, krwotoku, urazu kończyn, oparzenia termicznego, zatrucia, zadławienia, porażenia prądem

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Przedstawiciel medyczny

 

Kurs realizowany w wymiarze 40 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 •  Techniki sprzedaży i promocji
 • Komunikacja interpersonalna
 • Etyka zawodu
 • Rynek medyczny
 • Farmacja
 • Analityka medyczna

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Opiekunka dziecięca

 

Kurs realizowany w wymiarze 40 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 •  Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Psychologia z elementami pedagogiki i socjologii
 • Pielęgnowanie dziecka
 • Odżywianie dziecka
 • Wychowanie dziecka
 • Wychowanie techniczne, plastyczne, muzyczne, literatura dziecięca

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Wczesne rozpoznawanie wad postawy u dzieci- zapobieganie i leczenie - NOWOŚĆ

 

Kurs realizowany w wymiarze 6 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Koszt szkolenia: 200 zł

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Przyczyny i diagnostyka skolioz, wad postawy
 • Weryfikacja cyklu dobowego dziecka pod kątem dysfunkcji kinetycznych, przeciążenia statyczne i dynamiczne
 • Systemy profilaktyki wad postawy
 • Czy tzw. ćwiczenia korekcyjne mają sens?
 • Co robić gdy już problem się pojawi?

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

 

Specjalistyczne kursy medyczne w Szkole Eureka to możliwość znalezienia
odpowiedzialnego zawodu

Z nami zdobędziesz solidne wykształcenie i staniesz się wykwalifikowanym opiekunem osób starszych. Odpowiedni kurs opiekuna seniorów pozwoli Ci na zdobycie odpowiednich zaświadczeń i uprawnień do wykonywania tego zawodu. W naszym społeczeństwie jest coraz więcej osób wymagających specjalistycznej opieki, dlatego wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom, oferujemy kursy opiekuna osób starszych. Oprócz tego możesz zdecydować się na kurs asystentki stomatologicznej, rejestratorki medycznej, opiekunki do dzieci czy odbyć szkolenie z pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Możesz także sprawdzić inne kursy medyczne,  które z pewnością spowodują podniesienie twoich kwalifikacji zawodowych dzięki, którym staniesz się atrakcyjną osobą na rynku pracy. Poszerzanie swoich umiejętności i zdolności to inwestycja na całe życie, warto o tym pamiętać. Sprawdź także inne specjalistyczne kursy z oferty szkoły Eureka – Nowoczesna Edukacja dla każdego.