opiekunka środowiskowa
Opiekunka środowiskowa
5 sierpnia 2021
technik motocykli (1)
Kwalifikacyjne Kursy Mechaniczne-Mechanik motocyklowy
6 grudnia 2021

Asystent osoby niepełnosprawnej

asystent osoby niepewnosprawnej
 
Zapisz się na kierunek
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 
 
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

17 307 00 30 sekretariat@eurekaszkola.pl
facebook redicon_Obszar roboczy 1facebook_Obszar roboczy 1
instagramreddddd_Obszar roboczy 5instagram kolor_Obszar roboczy 5

Asystent osoby niepełnosprawnej

z państwową kwalifikacją zawodową SPO.01. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających osobie niepełnosprawnej

symbol 514207
Cykl kształcenia – 1 rok
Forma – zaoczna

Głównym zadaniem zawodowym asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia osoby z niepełnosprawnością. Asystent osoby niepełnosprawnej wspomaga w wykonywaniu czynności dnia codziennego, motywuje do samodzielności, uczestniczy w tworzeniu warunków do samodzielnej rehabilitacji. Działania te związane są z obszarem życia osobistego, rodzinnego, nauki, pracy, wypoczynku, rehabilitacji, korzystania z różnorodnych świadczeń i aktywności. Należy podkreślić, że to osoba z niepełnosprawnością sama kształtuje zakres i poziom oczekiwanych usług asystenta, dopasowując je do swoich indywidualnych potrzeb, zależnych od poziomu i rodzaju niepełnosprawności. Asystent osoby niepełnosprawnej pracuje najczęściej z jedną osobą z niepełnosprawnością, zwykle w jej środowisku domowym i najbliższym otoczeniu. Aktywnie współpracuje z rodziną osoby niepełnosprawnej oraz różnymi instytucjami, przyczynia się do tworzenia warunków niezależnego życia osoby z niepełnosprawnością.

W programie nauczania :

*Podstawy psychologii

*Elementy pracy socjalnej

*Planowanie i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

*Pracownia komunikacji alternatywnej i wspomagającej

*Wspieranie i pielęgnowanie osoby z niepełnosprawnością

*Trening umiejętności i kompetencji społecznych

*Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (sobota i niedziela) w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 20.

Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych, pracowni pielęgnacji i opieki oraz w pracowni multimedialnej.

W trakcie nauki słuchacz przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Rezerwacja miejsca – zapis on-line