Florysta
29 sierpnia 2019
technik usług kosmetychnych
Technik usług kosmetycznych – tytuł technika
29 sierpnia 2019

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – tytuł technika

technik bhp
 
Zapisz się na kierunek
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

17 307 00 30 sekretariat@eurekaszkola.pl
facebook redicon_Obszar roboczy 1facebook_Obszar roboczy 1
instagramreddddd_Obszar roboczy 5instagram kolor_Obszar roboczy 5

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

z państwową kwalifikacją zawodową BPO.04. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

symbol 325509
Cykl kształcenia – 1,5 roku
Forma – zaoczna

W programie nauczania :

* Podstawy prawa pracy

* Techniczne bezpieczeństwo pracy

* Ergonomia i fizjologia pracy

* Zagrożenia w miejscu pracy

* Metodyka kształcenia zawodowego

* Ocena ryzyka zawodowego

* Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych

* Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

przeprowadza kontrole w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP, doradza w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, opracowuje plany modernizacji zakładu pracy dotyczące rozwiązań BHP, stwierdza występujące zagrożenia w zakładzie pracy, bada przyczyny wypadków w pracy, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP, dokonuje oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • zakładowych służbach bhp do inspektora włącznie
  • w różnych rodzajach działalności gospodarczej, jako specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy
  • firmach zajmujących się organizacją szkoleń bhp
  • państwowej inspekcji pracy

W trakcie nauki słuchacz przystępuje do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Aktualna oferta na kierunku Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy