SZKOŁA POLICEALNA – tytuł technika
20 stycznia 2017

SZKOŁA MEDYCZNA – tytuł technika

SZKOŁA MEDYCZNA – tytuł technika

Rynek pracy zgłasza coraz większe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników średniego personelu medycznego – zawody medyczne to przyszłość !

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły na druku państwowym oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po przystąpieniu do państwowego egzaminu z kwalifikacji w zawodzie.
Wydawany suplement do dyplomu w języku angielskim ułatwia zatrudnienie w krajach europejskich.

Szkoła Medyczna

Higienistka stomatologiczna

Symbol: 325102

Cykl kształcenia- 2 lata
Forma nauczania: stacjonarna

Higienistka stomatologiczna współpracuje z lekarzem dentystą i pod jego nadzorem prowadzi działalność higieniczno-profilaktyczną.

Higienistka stomatologiczna wykonuje wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej.

Samodzielnie wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, skaling, lakierowanie i lakowanie uzębienia, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych. Prowadzi edukację i promocje zdrowia w różnych srodowiskach.

Zawód asystentki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej. Program zajęć został tak skonstruowany, aby słuchacze zdobyli przede wszystkim praktyczne umiejętności pozwalające na zatrudnienie w zawodzie higienistki stomatologicznej.

W programie nauczania :

 • Propedeutyka stomatologiczna
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 • Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej
 • Stany zagrożenia zdrowia i życia
 • Język obcy w ochronie zdrowia
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w: państwowych i prywatnych poradniach opieki stomatologicznej gabinetach dentystycznych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej klinikach dentystycznych szpitalnych oddziałach chirurgii szczękowej

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Higienistka stomatologiczna wyodrębniona została następująca kwalifikacja:

Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia pracy

Pu ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Pod koniec nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie oraz suplement do dyplomu w języku obcym.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Technik sterylizacji medycznej

Symbol: 321104

Cykl kształcenia: 1 rok
Forma nauczania : zaoczna

Technik sterylizacji medycznej – to nowy zawód medyczny, który powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

W programie nauczania:

 • BHP
 • Język obcy zawodowy
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język migowy
 • Anatomia, fizjologia i patologia z elementami pierwszej pomocy
 • Technologia mycia i dezynfekcji
 • Technologia sterylizacji
 • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia
 • Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej
 • Praktyka zawodowa

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia,
 • pracowniach endoskopowych,
 • gabinetach stomatologicznych,
 • gabinetach kosmetycznych,
 • studiach tatuażu.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Technik sterylizacji medycznej wyodrębnione zostały następujące kwalifikacje:

K1: Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej ( Z.20.)

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Asystentka stomatologiczna

Symbol: 325101

Cykl kształcenia – 1 rok
Forma nauczania: stacjonarna

Asystentka stomatologiczna współpracuje z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych. Zawód asystentki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej. Program zajęć został tak skonstruowany, aby słuchacze zdobyli przede wszystkim praktyczne umiejętności pozwalające na zatrudnienie w zawodzie asystentki stomatologicznej.

W programie nauczania:

 • BHP Język obcy zawodowy
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język migowy
 • Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
 • Farmakoterapia stomatologiczna
 • Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
 • Dokumentacja medyczna w stomatologii
 • Asystowanie lekarzowi dentyście
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej w stomatologii
 • Trening umiejętności społecznych
 • Praktyka zawodowa

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w: państwowych i prywatnych poradniach opieki stomatologicznej gabinetach dentystycznych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej klinikach dentystycznych szpitalnych oddziałach chirurgii szczękowej

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Asystentka stomatologiczna wyodrębniona została następująca kwalifikacja:

K1:Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (Z. 15.)

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Opiekun medyczny-Rzeszów

Szkoła Eureka prowadzi również profesjonalne studium medyczne, w którym można zdobyć tytuł technika w czterech zawodach medycznych (technik sterylizacji medycznej, asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny oraz technik masażysta). Siedzibą naszego prestiżowego centrum edukacyjnego jest Rzeszów i tam też zlokalizowane jest omawiane studium medyczne. Dzięki możliwościom, jakie daje nasza szkoła, mają Państwo szansę zdobycia państwowych uprawnień do wykonywania popularnego i przyszłościowego zawodu opiekuna medycznego.

Studium medyczne

Opiekun medyczny pomaga w pełnym zakresie niesamodzielnym osobom starszym lub osobom niepełnosprawnym, posiadając takie kompetencje, z powodzeniem znajdziemy pracę na oddziałach szpitalnych, domach pomocy społecznej czy w prywatnych ośrodkach specjalizujących się w opiece na osobami starszymi i schorowanymi. Jeżeli uważasz, że sprawdzisz się w zawodzie opiekuna medycznego, zapraszamy gorąco na nasz kurs, organizowany w mieście Rzeszów, trwający rok, odbywający się w formie zaocznej. Rezerwacja miejsca odbywa się w formie zapisów on-line.

„Opiekunowie medyczni może nie są aniołami, ale są najlepszymi istotami zaraz po nich.”

Nazwa zawodu : Opiekun medyczny
symbol 532102
Cykl kształcenia – 1 rok
Forma – zaoczna

Od osób wykonujących zawód opiekuna medycznego zależy efekt leczenia i jakość życia osób niesamodzielnych. Wybierając ten kierunek zdobywasz państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu opiekuna medycznego.

W programie nauczania :

 • BHP
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Anatomia, fizjologia i patologia
 • Zdrowie publiczne
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy
 • Pracownia zabiegów higienicznych i opiekuńczych
 • Pracownia opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa

Opiekun medyczny:
Opiekun medyczny pomaga w sposób profesjonalny osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.
Jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym.

Absolwencimogą znaleźć zatrudnienie w:

 • oddziałach szpitalnych
 • zakładach opiekuńczo – pielęgnacyjnych
 • zakładach leczniczo – pielęgnacyjnych
 • domach pomocy społecznej
 • państwowych i prywatnych instytucjach zajmujących się osobami chorymi lub niesamodzielnymi w różnym wieku

Absolwenci mogą również podjać pracę w ramach indywidualnej opieki w domu pacjenta.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (sobota i niedziela)

w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 20.

Zajęcia prowadzone są w nowoczesnej i doskonale wyposażonej pracowni.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Opiekun medyczny wyodrębnione zostały następujące kwalifikacje:
K1: Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Opiekun medyczny jest odpowiedzialny za pomoc osobom niesamodzielnym, chorym a także niepełnosprawnym. Szkoła Eureka prowadzi studium medyczne w zakresie kształcenia w zawodzie opiekuna medycznego. Nauka trwa rok, a zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym przez dwa weekendy w miesiącu. Miejscem prowadzenia zajęć jest Rzeszów. Po zakończeniu edukacji słuchacze otrzymują świadectwo szkoły policealnej oraz po zdaniu egzaminu z kwalifikacji zawodowych tytuł technika w zawodzie opiekun medyczny. Zawód ten daje możliwość zatrudnienia jako wykwalifikowany opiekun medyczny w różnych placówkach służby zdrowia, zakładach opieki społecznej, a także w praktyce prywatnej. W związku z obserwowanym w ostatnich latach starzeniem się społeczeństwa jest to niewątpliwie zawód z przyszłością.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Technik masażysta

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to co wyuczone zostało zapomniane.
– Burrhus F. Skinner
symbol 325402
Cykl kształcenia – 2 lata
Forma – stacjonarna
Jednym z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji jest zawód masażysty. Ze względu na pozytywne działanie masażu na nasz organizm, rośnie jego popularność i zapotrzebowanie na masażystów.
Praca technika masażysty polega na bezpośrednim kontakcie z pacjentem, wykonywaniu zabiegów, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych, relaksują

i odmładzają.
Wybierając ten kierunek zdobywasz państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu technika masażysty.

W programie nauczania :

 • BHP
 • Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język obcy zawodowy
 • Język migowy
 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
 • Podstawy masażu
 • Anatomia z fizjologią
 • Zarys fizjoterapii
 • Zagadnienia kliniczne masażu
 • Pracownia masażu
 • Fizjoterapia
 • Anatomia topograficzna
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa

Technik masażysta:

Technik masażysta to średni personel medyczny, wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny. Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych i sprawność manualną. Wykonuje podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach
 • przychodniach rehabilitacyjnych
 • gabinetach fizjoterapeutycznych
 • sanatoriach
 • hotelach i gabinetach odnowy biologicznej
 • ośrodkach SPA
 • klubach fitness
 • siłowniach
 • prywatnych gabinetach masażu lub jako masażysta drużyny sportowej

Absolwent może również otworzyć własną działalność gospodarczą w szczególności gabinet masażu lub gabinet SPA.

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 20.
Zajęcia prowadzone są w profesjonalnie wyposażonej pracowni masażu i salach wykładowych.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Technik Masażysta wyodrębnione zostały następujące kwalifikacje:

K1: Z.1 Świadczenie usług w zakresie masażu

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line