fbpx Asystentka Stomatologiczna Rzeszów - Szkoła Medyczna Eureka
Technik masażysta – tytuł technika
29 sierpnia 2019
Opiekun medyczny
29 sierpnia 2019

Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna

z państwową kwalifikacją zawodową MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.

Symbol: 325101
Cykl kształcenia – 1 rok
Forma nauczania: stacjonarna

(godziny zajęć dające możliwość podjęcia nauki osobom pracującym)

Ponad 50% zajęć prowadzimy w formie praktycznej

Asystentka stomatologiczna współpracuje z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych oraz przygotowuje miejsce pracy i narzędzia stomatologiczne. Prowadzi często dokumentację stomatologiczną pacjentów oraz jest łącznikiem między pacjentem a lekarzem.

Zawód asystentki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej. Program zajęć został tak skonstruowany, aby słuchacze zdobyli przede wszystkim praktyczne umiejętności zawodowe.

W programie nauczania m.in.:

  • Zarys anatomii i profilaktyki zdowotnej
  • Język migowy
  • Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
  • Przygotowanie gabinetu dentystycznego do pracy
  • Asystowanie lekarzowi dentyście

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • poradniach opieki stomatologicznej
  • gabinetach dentystycznych
  • zakładach opieki zdrowotnej
  • klinikach dentystycznych
  • szpitalnych oddziałach chirurgii szczękowej

Pu ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Pod koniec nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku obcym, który ułatwia podjęcie pracy za granicą.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Aktualna oferta na kierunku Asystentka Stomatologiczna