fbpx

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – tytuł technika

Florysta
29 sierpnia 2019
Technik usług kosmetycznych – tytuł technika
29 sierpnia 2019

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – tytuł technika

 
Zapisz się na kierunek
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

17 307 00 30 sekretariat@eurekaszkola.pl
facebook redicon_Obszar roboczy 1facebook_Obszar roboczy 1
instagramreddddd_Obszar roboczy 5instagram kolor_Obszar roboczy 5

symbol 325509

Cykl kształcenia – 1,5 roku
Forma – zaoczna

W programie nauczania :

* Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

* Podstawy prawa pracy

* Podstawy konstrukcji mechanicznych

* Podstawy psychologii i socjologii

* Język obcy zaowdowy

* Ergonomia i fizjologia pracy

* Prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

* Metodyka kształcenia zawodowego

* Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

* Podstawy przedsiębiorczości

* Praktyka zawodowa

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

przeprowadza kontrole w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP, doradza w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, opracowuje plany modernizacji zakładu pracy dotyczące rozwiązań BHP, stwierdza występujące zagrożenia w zakładzie pracy, bada przyczyny wypadków w pracy, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP, dokonuje oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • zakładowych służbach bhp do inspektora włącznie
  • w różnych rodzajach działalności gospodarczej, jako specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy
  • firmach zajmujących się organizacją szkoleń bhp
  • państwowej inspekcji pracy

Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wyodrębniona została następująca kwalifikacja:

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy MS.12.

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu/ów potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminu ze wszystkich kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Aktualna oferta na kierunku Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

30 lipca 2019

Higienistka stomatologiczna- zapisz się i zyskaj pewny zawód!

Poznaj jeden z naszych – kierunków medycznych: – Higienistka stomatologiczna   – –